General conditions BizzModell 

 

 1. Biharie h.o.d.n. Bizzmodell is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69591431 en is gevestigd aan de Mazureplantsoen 8 (1336 CV) te Almere 

 

Artikel 1 – Begrippen 

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Dienstverlener: De natuurlijke persoon diediensten (op afstand) aan Opdrachtgever aanbiedt, hierna: Bizzmodell. 
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Opdrachtgever: Het Bedrijfdat een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Bizzmodell. 
 5. Deelnemer: De natuurlijke persoon die daadwerkelijk deelneemt aan een Training van Bizzmodell. 
 6. Aanbod: Ieder Aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van diensten door Bizzmodell 
 7. Diensten: De Dienst die Bizzmodell aanbiedt is het versnellen van de innovatiecyclus binnen bedrijven door middel van advies, consultancy en Trainingen aan medewerkers van Opdrachtgever 
 8. Opdracht: De uitvoering van deOvereenkomst door Bizzmodell ter zake de door Opdrachtgever aangevraagde diensten. 
 9. Overeenkomst: De Overeenkomst (op afstand) tot dienstverlening waartoe Opdrachtgever Opdracht heeft gegeven. 
 10.  Website: De website die Bizzmodell gebruikt is: https://www.bizzmodell.com/ 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elkAanbodvan Bizzmodell, elke Overeenkomst tussen Bizzmodell en Opdrachtgever en op elke dienst die door Bizzmodell wordt aangeboden. 

2.Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Bizzmodell aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien. 

 1. De eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 2. 4. Afwijking van deze algemene voorwaarden isniet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemenevoorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Bizzmodell is overeengekomen.  
 3. 5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 4. 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 5. 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

 

Artikel 3 – Het Aanbod  

 1. Alle doorBizzmodellgedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.  
 2. De aanbiedingen vanBizzmodellzijn vrijblijvend. Bizzmodell is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Bizzmodell het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Bizzmodell gegronde reden te weigeren. 
 3. HetAanbodbevat een omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Eventuele afbeeldingen en gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst 
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. 5.Termijnen genoemdin het Aanbod van Bizzmodell zijn te allen tijde indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  
 6. 6. Een samengestelde prijsopgave verplichtBizzmodellniet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen diensten tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

 

  

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst 

 1. DeOvereenkomstkomt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. offerte van Bizzmodell heeft aanvaard door deze schriftelijk aan Bizzmodell te bevestigen. 
 2. 2. Indien OpdrachtgevereenAanbod q. offerte aanvaardt door een Opdracht te geven aan Bizzmodell, zal Bizzmodell de Opdracht van Opdrachtgever indien gevraagd schriftelijk bevestigen.  
 3. 3.Bizzmodellis niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. 
 4. 4. Een Aanbod is slechts geldig indiendezeschriftelijk wordt gedaan door Bizzmodell aan Opdrachtgever. 
 5. 5.Het herroepingsrecht is niet van toepassing tenzijPartijen anders zijn   Een reeds bevestigde Opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de betreffende dienst kosteloos worden geannuleerd. Indien een Opdracht binnen voorgenoemde termijn door Opdrachtgever wordt geannuleerd, zijn de door Bizzmodell daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd. Indien Opdrachtgever een aanbetaling heeft gedaan, zullen de daadwerkelijk gemaakte kosten worden verrekend met hetgeen reeds door Opdrachtgever is betaald.    
 6. Indien eenlosse afspraak van een Training binnen 1 week voor aanvang van de Training door Opdrachtgever wordt geannuleerd, is Opdrachtgever de door Bizzmodell daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd.  
 7. 7. De offerte, zoals door Partijen akkoord is bevonden, is leidend voor de uitvoering van deOvereenkomst. Alle voorstellen hierin zijn gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte juiste en volledige informatie.

 

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst 

 1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever enBizzmodelleen Overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze Overeenkomst conform hetgeen Partijen zijn overeengekomen. De duur van de Opdracht is medeafhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit van de informatie die Bizzmodell van Opdrachtgever verkrijgt, alsmede de door Opdrachtgever verleende medewerking. 
 2. Zowel Opdrachtgever alsBizzmodellkan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever. 
 3. 3. De ontbinding van deOvereenkomstlaat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Bizzmodell ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen. 
 4. 4. Opdrachtgever is gerechtigd om eenOvereenkomstvan Opdracht voor bepaalde tijd tussentijds op te zeggen, tenzij bij het aangaan van de Opdracht uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien Opdrachtgever een reeds gesloten Overeenkomst tussentijds opzegt is hij in elk geval gehouden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten van Bizzmodell alsmede de kosten van de fase waarin de dienstverlening zich bevindt te vergoedenBizzmodell behoudt steeds het recht een aanvullende schadevergoeding te eisen. 
 5. 5. Zowel Opdrachtgever alsBizzmodellkan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der Partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Bizzmodell nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. 

 

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening 

 1. Bizzmodellzal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Bizzmodell staat in voor een professionele en deskundige dienstverleningAlle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. 
 2. De offerte op basis waarvanBizzmodellzijn werkzaamheden uitvoert, is leidend voor de inhoud en de reikwijdte van de Opdracht. 
 3. 3.Het begin van de uitvoering van de dienstverlening vangt aan waarbij Opdrachtgeververplicht is alle door Bizzmodell verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens te verstrekken. Bij gebreke hiervan is Bizzmodell niet in staat een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken op te leveren. Dit zal te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever komen. 
 4. Bij de uitvoering van de diensten isBizzmodell niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen aanvullende werkzaamheden opleveren voor Bizzmodell, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte. 
 5. 5.Bizzmodellis gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.  
 6. 6.Bizzmodellvoert de diensten uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.  
 7. 7.De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat afhankelijk is van diverse externe factoren die de beleving en resultaten van de dienst kunnen beïnvloeden. Opdrachtgever blijft voor zover de dienst op locatievan Opdrachtgever wordt uitgevoerd te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en beschikbaarheid van voorgenoemde factoren en tevens voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie. 
 8. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of hij de door Bizzmodell verleende adviezen opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van de door Bizzmodell verstrekte adviezen, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 9. Opdrachtgever staat in voor een tijdige en juiste aanlevering van de in het kader van de dienstverlening benodigde gegevens en informatie. Bij gebreke hiervan is Bizzmodell gerechtigd om zijn dienstverlening op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Bizzmodell. Indien dit van invloed is op de uitvoering van de dienstverlening, kan dit tot gevolg hebben dat geplande afspraak gewijzigd en/of verplaatst kan worden.

 

Artikel 7 – Training 

1.Indien hiertoe Opdracht is gegeven kan Bizzmodell ook een training verzorgen voor Opdrachtgever en diens medewerkers. 

 1. De training vindtplaats op locatie van Opdrachtgever of op een nader te bepalen locatie van Bizzmodell. Indien de training plaatsvindt op locatie van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht de in het kader van de training vereiste faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen. Indien een training niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichting, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever. Bizzmodell is tevens gerechtigd instructies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de training. 
 2. 3.De inhoudvan de door Bizzmodell aangeboden training en gedurende de training verleende adviezen is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Bizzmodell de op hem rustende zorgplichten in acht nemen 
 3. 4.Opdrachtgeverzal Bizzmodell schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst. 
 4. 5. IndienBizzmodellde werkzaamheden verricht op de locatie van Opdrachtgever is Opdrachtgever verplicht alle door Bizzmodell gevraagde faciliteiten (in redelijkheid) te verschaffen. Dergelijke faciliteiten betreffen in ieder geval de beschikbaarheid van de werkplek, de medewerking van de deelnemers en het verstrekken van eventueel benodigde apparatuur. 

 

Artikel 7A – Deelname aan een Training 

 1. Opdrachtgever dientdebetreffende Deelnemers tijdig aan te melden voor deelname aan een training. Hierbij dienen Deelnemers te voldoen aan eventueel door Bizzmodell gestelde voorwaarden. Bizzmodell zal Opdrachtgever en/of de betreffende Deelnemers indien aanvullende voorwaarden zijn vereist, hiervan tijdig op de hoogte brengen.  
 2. Bizzmodellis gerechtigd een Training te annuleren of verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van Bizzmodell om een training te verplaatsen. Indien Opdrachtgever op de nieuwe datum niet kan heeft Opdrachtgever recht op restitutie van reeds betaalde gelden, of kunnen de Deelnemers op een andere datum deelnemen aan een training. Indien er teveel aanmeldingen zijn is Bizzmodell gerechtigd de training in meerdere sessies te laten plaatsvinden, dit zal tijdig met Opdrachtgever overlegd en gepland worden. 
 3. 3.IndienOpdrachtgever of een Deelnemer besluit gedurende de training te stoppen heeft Opdrachtgever geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden ten aanzien van deze Deelnemer. 
 4. 4. Indien de aanvang of voortgang van deOvereenkomstof training wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de betaling niet tijdig door Bizzmodell is ontvangen of door andere omstandigheden welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Bizzmodell het recht Opdrachtgever en/of Deelnemers (tijdelijk) de toegang tot de training te weigeren totdat Opdrachtgever heeft voldaan aan zijn (betalings) 
 5. 5. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemdin devoorgaande leden komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.  
 6. 6.Bizzmodellspant zich in om de training binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.  

 

Artikel 8 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen 

 1. Indien tijdens de uitvoering van deOvereenkomstblijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Bizzmodell is gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te verlangen. Bizzmodell is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwijzen naar een bevoegde derde. 
 2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, isBizzmodell gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever. 
 3. Indienaanvullende werkzaamheden of wijzigingenhet gevolg zijn van nalatigheid van Bizzmodell, of Bizzmodell een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever. 

 

Artikel 9 – Oplevering 

1.Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Bizzmodell of door andere omstandigheden welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Bizzmodell recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.  

 1. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen doorBizzmodellbij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.  
 2. Ingeval vaneen gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Bizzmodell gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. Ook in geval van wijzigingen kan oplevering aangepast en/of gewijzigd worden. 
 3. Bizzmodellspant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide bijkomende kosten te vergoeden aan Bizzmodell. 
 4. De aard van dedienstverlening van Bizzmodell brengt met zich dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden zodra alle benodigde informatie door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart Bizzmodell nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Opdrachtgever en Bizzmodell 
 5. IndienBizzmodell tijdens haar (verleende) diensten vertraging oploopt, deelt hij dit schriftelijk en onder vermelding van de oorzaak van de vertraging binnen een redelijke termijn na intreding van de vertraging mee aan Opdrachtgever. 
 6. Indien de vertraging aan Opdrachtgever is toe te rekenen,is Opdrachtgever verplicht de tot dan gemaakte kosten vanBizzmodell te vergoeden.  
 7. Indien er sprake is van een gefaseerde uitvoering isOpdrachtgever verplichtBizzmodell tijdig op de hoogte te stellen indien Opdrachtgever in de opgestelde periodieke adviezen een daadwerkelijke tekortkoming heeft opgemerkt. In geen geval worden reeds betaalde gelden gerestitueerd aan Opdrachtgever.   
 8. 9. Opdrachtgever dient het geconstateerde gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aanBizzmodellte melden op een dusdanige wijze zodat Bizzmodell in staat is om de gebreken te ontdekken, te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van Bizzmodell een bevestiging van ontvangst van de melding  

 

Artikel 10 – Risico overgang 

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht. 

 

Artikel 11 – Prijzen en betaling 

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw).IndienBizzmodell op locatie van Opdrachtgever de Opdracht (deels) uitvoert, kunnen hiervoor bijkomende kosten (reis- en verblijfkosten en parkeergelden) gerekend worden. Een en ander wordt vooraf besproken met Opdrachtgever. 
 2. 2. Indien sprake is van spoed, ofBizzmodellop aanwijzingen van Opdrachtgever haar werkzaamheden met spoed moet uitvoeren, is Opdrachtgever gehouden om de bijkomende kosten van de spoed werkzaamheden te vergoeden. 
 3. 3.Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het resterende bedrag te betalen alvorens de dienst wordt opgeleverdof een aanvang wordt gemaakt met  
 4. 4. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzijPartijenuitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 
 5. 5. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, isBizzmodellgerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste één maand. 
 6. 6. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, dochuiterlijkbinnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Bizzmodell. Enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Bizzmodell kunnen Partijen een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald. 
 7. 7.Bizzmodellbehoudt zich het recht voor om de uitvoering van zijn diensten te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat. 

 

Artikel 12 – Incassobeleid 

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan, is Opdrachtgeverzonder nadere ingebrekestellingvan rechtswege in verzuim.  
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zalBizzmodellzonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. 
 3. IndienBizzmodellmeer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. 

 

Artikel 13 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging  

 1. Bizzmodellgaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de overeengekomen . Indien daartoe gevraagd zal Bizzmodell de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aainfo@bizzmodell.com 
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst vanBizzmodellverwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Bizzmodell tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst. 
 3. IndienBizzmodellop grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.  

 

Artikel 14 – Opschorting 

1.Bizzmodell heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Bizzmodell gegronde reden zich voor doet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.  

2.Bizzmodell is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Bizzmodell is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden. 

 

Artikel 15 – Overmacht 

 1. Bizzmodellis niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen. 
 2. Onder overmacht aan de zijde vanBizzmodellwordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Bizzmodell, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Bizzmodell zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, machines, grondstoffen, apparatuur, programmatuur of materialen van Opdrachtgever en eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen en andere veranderende weersomstandigheden (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) ziekte van Bizzmodell en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Bizzmodell buiten zijn invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen. 
 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan deOvereenkomstdoor elk van de Partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar. 

 

Artikel 16 – Beperking van aansprakelijkheid 

 1. 1.Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren vanOpdrachten wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Bizzmodell leidt tot aansprakelijkheid van Bizzmodell, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Opdracht in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. De aansprakelijkheid strekt maximaal over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. 
 2. 2.Bizzmodellis niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie vertragingsschade en renteschade. 
 3. 3.Opdrachtgever vrijwaartBizzmodell voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Bizzmodell geleverde diensten, tenzij voor zover Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Bizzmodell. 
 4. 4.De inhoud van het (op)geleverde advies vanBizzmodell is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of hij de hierin genoemde adviezen opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies, komen voor rekening en risico van OpdrachtgeverOpdrachtgever is vrij om zijn eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Bizzmodell 
 5. 5.Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gedrag van de deelnemers en eventuele schadelijke gevolgen van het gedrag van deelnemers.
 6. 6.Bizzmodellis niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites. 
 7. 7.Bizzmodellstaat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Bizzmodell verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan. 
 8. 8. Opdrachtgever staat in voor de juistheid,volledigheiden het tijdig verstekken van de informatie. Bizzmodell sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade.  
 9. 9. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde vanBizzmodellvervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Bizzmodell binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen Partijen vervalt de aansprakelijkheid van Bizzmodell, tenzij de schade is ontstaan door opzet en/of schuld zijdens Bizzmodell. 

 

Artikel 17 – Geheimhouding 

 1. Bizzmodellen Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een Opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Bizzmodell opgestelde adviezen en/of rapportages aangaande de Opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met (onbevoegde) derden. 
 2. IndienBizzmodell op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden, is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Bizzmodell zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Bizzmodell niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst. 
 3. 3. De geheimhoudingsverplichting leggenBizzmodellen Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op. 
 4. Elkeschending van de geheimhoudingsplicht door een der Partijen wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 5.000,- euro (zegge: vijfduizend euro) en een boete van € 1.000,- euro (zegge: duizend euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. 

 

Artikel 18 – Intellectuele Eigendomsrechten  

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten vanBizzmodellberusten uitsluitend bij Bizzmodell en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen 
 2. Indien overeengekomendat een of meerdere van voorgenoemde werken van Bizzmodell wordovergedragen aan Opdrachtgever, is Bizzmodell gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten. Opdrachtgever dient een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding te betalen alvorens hij de betreffende werken met de daarop rustende IE-rechten of auteursrechten verkrijgt. 

3 Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Bizzmodell rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder voor met commerciële doeleindezonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Bizzmodell en het betalen van de geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Bizzmodell opgeleverde zaken, dient Bizzmodell expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.  

 1. 4. Het is Opdrachtgever verboden omhet materiaalwaarop de intellectuele eigendomsrechten van Bizzmodell rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. 
 2. 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechtenvan Bizzmodell 
 3. 6. Elke inbreuk die Opdrachtgever maakt op de intellectuele eigendomsrechten vanBizzmodell, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogtevan € 5.000,- euro (zegge: vijfduizend euro) en een boete van € 1.000,- euro (zegge: duizend euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. 

 

Artikel 19 – Vrijwaring en juistheid van informatie 

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aanBizzmodellverstrekt in het kader van een Opdracht 
 2. Indien(aanvullende)gegevens van derden worden verkregen is Bizzmodell nimmer gehouden aan de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden. 
 3. 3. Opdrachtgever vrijwaartBizzmodellvan elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid. 
 4. 4.Opdrachtgever vrijwaartBizzmodell voor aanspraken van derden, waaronder verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, informatie en content die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n). 
 5. 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aanBizzmodellverstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten. 

 

Artikel 20 – Klachten 

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten vanBizzmodellof anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn Opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden viinfo@bizzmodell.com ﷟HYPERLINK “mailto:koos@bitrainer.nl”met als onderwerp “Klacht”. 
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wilBizzmodellde klacht in behandeling kunnen nemen. 
 3. Bizzmodellzal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. 
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 21 – Toepasselijk recht 

 1. Op de rechtsverhouding tussenBizzmodellen Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.  
 2. Bizzmodellbehoudt het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen.  
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van deOvereenkomsttussen Bizzmodell en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank MiddenNederland, locatie Almere tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen